sponsor banner 1
sponsor banner 2

1. Indledning 21

1.1. Sociale medier 22

1.2. Internetretten 23

1.2.1. Tjenester i informationssamfundet 26

1.2.2. Teletjenester 29

1.3. Jura, metode og retskilder 31

1.3.1. Folkeretlige aftaler 32

1.3.2. Unionsretlig lovgivning 33

1.3.3. National lovgivning 34

1.3.4. Praksis 35

1.3.5. Sædvaner og forholdets natur 36

2. Aftaleret og fjernsalg 39

2.1. Typer af aftaleindgåelse 39

2.1.1. Aftaleindgåelse via »almindelig« e-mail 39

2.1.2. Aftaleindgåelse via hjemmesider på internettet 39

2.1.3. Aftaleindgåelse ved hjælp af EDI 40

2.2. Retsgrundlaget 42

2.2.1. Aftaleloven 42

2.2.2. E-handelsloven 43

2.2.3. Forbrugeraftaleloven 45

2.2.4. De nordiske forbrugerombudsmænds standpunkt
til handel og markedsføring på internettet 53

2.2.5. FN-konventionen om anvendelsen af elektronisk
kommunikation i internationale kontrakter 53

2.3. Formkrav. Digital signatur 54

2.3.1. Formkrav 54

2.3.2. Digitale signaturer og public key kryptering. OCES 59

2.3.3. Lov om elektroniske signaturer 62

2.4. Aftaleindgåelse ved hjælp af e-mail 66

2.4.1. Tilbagekaldelse af løfter, der er afgivet ved hjælp af e-mail 68

2.4.1.1. Begrebet »komme til kundskab«. Aftalelovens § 7 69

2.4.1.2. Udvidet tilbagekaldelsesadgang 70

2.4.2. »Komme frem«-begrebet. Rettidig accept 73

2.4.2.1. Er en påbudsadressat forpligtet af meddelelser,
der sendes via e-mail? 76

2.4.2.2. Hvilken e-mailadresse skal benyttes? 81

2.4.2.3. Særligt om acceptfristens beregning 82

2.4.2.4. Afsenderen bærer risikoen for, at påbuddet
kommer (rettidigt) frem 86

2.4.3. Ugyldighed 88

2.4.3.1. »Fejlskrift og anden fejltagelse«. 90

2.4.3.2. Forvanskning under befordringen. 92

2.4.3.3. Falsk, forfalskning og manglende fuldmagt 94

2.5. Aftaleindgåelse via hjemmesider på internettet 97

2.5.1. Er en hjemmeside et tilbud eller
en opfordring til at gøre tilbud? 97

2.5.2. Særligt om elektroniske nyhedsbreve m.v. 107

2.5.3. Klausulering af hjemmesider, forbehold m.v. 108

2.5.4. Reklamationspligt 113

2.5.5. Ordrebekræftelse. Oplysningspligt efter aftalens indgåelse 115

2.5.5.1. Særligt om sms- og mms-tjenester. 119

2.5.6. Oplysningspligt før aftalens indgåelse 121

2.5.7. Krav til indretning af hjemmesiden 128

2.5.8. Den erhvervsdrivendes tastefejl. Aftalelovens § 32, stk. 1 134

2.6. Særlige regler om fjernsalg. Fortrydelsesret m.v. 136

2.6.1. Den erhvervsdrivendes opfyldelse af aftalen 137

2.6.2. Fortrydelsesret 137

2.6.2.1. Undtagelser til hovedreglen om fortrydelsesret 138

2.6.2.2. Beregning af fortrydelsesfristen 138

2.6.2.3. Udøvelse af fortrydelsesretten 140

3. Køberetlige spørgsmål 145

3.1. Indledning 145

3.2. Købeloven 146

3.2.1. Anvendelsesområde 146

3.2.1.1. Løsøre henholdsvis tjenesteydelser 146

3.2.1.2. Informationsprodukter 148

3.2.2. Den internationale købelov 151

3.2.3. Fravigelighed 153

3.3. Grundbegreber 154

3.4. Parternes forpligtelser 157

3.4.1. Sælgers forpligtelser 157

3.4.1.1. Levering og risikoovergang 157

3.4.1.2. Særligt om levering af informationsprodukter 160

3.4.1.3. Leveringstidspunktet 162

3.4.1.4. Salgsgenstandens kvalitet og kvantitet 163

3.4.2. Købers forpligtelser 164

3.4.2.1. Købers undersøgelsespligt 164

3.4.2.2. Betaling af købesummen 165

3.5. Misligholdelse 168

3.5.1. Sælgers misligholdelse 168

3.5.1.1. Forsinkelse 168

3.5.1.2. Mangler 176

3.5.1.3. Vanhjemmel 184

3.5.2. Købers misligholdelse 184

3.5.2.1. Forsinkelse 185

3.5.2.2. Købers manglende betalingsevne 186

4. Internetbetalinger 189

4.1. De involverede parter 189

4.2. Retsgrundlag 190

4.2.1. Lov om betalingstjenester og elektroniske penge 190

4.2.2. Forbrugerombudsmandens retningslinjer vedrørende
fjernsalg m.v. i betalingssystemer med betalingskort 192

4.2.3. De nordiske forbrugerombudsmænds standpunkt
til handel og markedsføring på internettet 193

4.3. Begreberne »betalingsinstitut« og »betalingstjeneste« 194

4.4. Begrebet »betalingsinstrument« 197

4.4.1. Hævekort og betalingskort 198

4.4.2. Andre fysiske legitimationsmidler 201

4.4.3. Koder og biometriske værdier 202

4.4.4. Elektroniske penge m.v. 203

4.5. Særligt om »betalingssurrogater« 204

4.6. Betalingstjenestelovens indhold 206

4.6.1. Oplysningspligt. Kapitel 5 207

4.6.2. Rettigheder og forpligtelser ved brug
af betalingstjenester. Kapitel 6 209

4.6.2.1. Krav på tilbageførsel, hvis betaleren
ikke har godkendt det præcise beløb. § 65 210

4.6.2.2. Fejlindtastninger m.v. i forbindelse
med betalingsordrer. § 67 211

4.6.2.3. »Charge back« ved fjernsalgstransaktioner. § 74 213

4.6.3. Gebyrer m.v. §§ 79 og 80 221

4.7. Særligt om hæftelse for misbrug af betalingsinstrumenter 225

4.7.1. Generelt om betalingstjenestelovens § 62 225

4.7.1.1. § 62’s anvendelsesområde 226

4.7.1.2. »Uberettiget anvendelse«. Bevisspørgsmål 227

4.7.1.3. Ufravigelighed 233

4.7.1.4. Særligt om falske betalingsinstrumenter 235

4.7.1.5. Indsigelsesfrist (passivitet). § 63 237

4.7.2. Tabsfordelingen i tilfælde af misbrug 241

4.7.2.1. Udgangspunktet: Udbyderen skal
bære tabet. § 62, stk. 1 241

4.7.2.2. Selvrisikoreglen i § 62, stk. 2 244

4.7.2.3. Hæftelse for op til 8.000 kr. § 62, stk. 3-5 247

4.7.2.4. Ubegrænset hæftelse. § 62, stk. 6 254

4.7.2.5. Særligt om misbrug af betalingskort på internettet 258

5. Markedsføringsret 261

5.1. Markedsføringsrettens funktion 263

5.1.1. Den kommercielle ytringsfrihed 263

5.2. Lov om markedsføring 264

5.2.1. Lovens anvendelsesområde 265

5.2.1.1. Det materielle anvendelsesområde 265

5.2.1.2. Det geografiske anvendelsesområde 268

5.2.2. Tilsyn og håndhævelse 269

5.3. Den unionsretlige påvirkning 272

5.3.1. Gennemsnitsforbrugeren 274

5.3.2. Sortlistede handlinger 274

5.3.2.1. Vildledende (sortlistede) handlinger 276

5.3.2.2. Forhold vedrørende produktet 276

5.3.2.3. Aftalens opfyldelse og eftersalgsservice 277

5.3.2.4. Utilbørlig påvirkning/aggressive fremgangsmåder 279

5.3.2.5. Bedrageri-lignende forhold 283

5.4. God markedsføringsskik 284

5.4.1. Forbrugere, erhvervsdrivende og samfundet 288

5.4.2. Børn og unge 291

5.5. Vildledningsbestemmelsen 295

5.5.1. Vildledende angivelser (§ 3, stk. 1) 297

5.5.1.1. Udelade væsentlig information 298

5.5.2. Utilbørlig markedsføring (§ 3, stk. 2) 300

5.6. Oplysningspligt 300

5.6.1. Generel oplysningspligt 300

5.6.2. Salgsfremmende foranstaltninger 302

5.6.3. Købsopfordringer 305

5.6.4. Pris- og kreditoplysninger 308

5.6.4.1. Oplysninger forud for aftaleindgåelse 309

5.6.4.2. Oplysninger i forbindelse med aftaleindgåelse 314

5.6.4.3. Oplysninger efter aftaleindgåelse 315

5.6.5. Elektronisk handel (aftaleindgåelse) 317

5.7. Særlige salgsfremmende foranstaltninger 317

5.7.1. Reklameidentifikation (skjult reklame) 318

5.7.1.1. Case: Markedsføring i computerspil 321

5.7.2. Uanmodede henvendelser 324

5.7.2.1. Elektronisk post 325

5.7.2.2. Med henblik på direkte markedsføring 330

5.7.2.3. Samtykke 332

5.7.2.4. Egne tilsvarende produkter 333

5.7.2.5. »Tip-en-ven« 335

5.7.2.6. Sanktionsniveauet 337

5.7.3. Prismarkedsføring 338

5.7.3.1. Prissammenligninger 339

5.7.3.2. Særlige salgsfremmende udtryk 341

5.7.4. Garantier og mærkningsordninger 344

5.7.5. Sammenlignende reklame 346

6. Forretningskendetegn 349

6.1. Forretningskendetegn og deres funktion 349

6.2. De kendetegnsretlige regler 350

6.3. Retsbeskyttelse af varemærker 352

6.3.1. Varemærker skal have særpræg 353

6.3.2. Brugspligt 355

6.4. Beskyttelsens indhold 355

6.4.1. Forvekslingsprincippet 356

6.4.2. Velkendte mærker 358

6.5. Indskrænkninger i beskyttelsen 359

6.6. Brug af varemærker på internettet 360

6.6.1. Erhvervsmæssig brug 360

6.6.2. Kommerciel effekt 361

6.6.3. Meta-tags m.v.: Ældre retspraksis 364

6.6.4. Søgeordsbaseret reklamering 369

6.6.4.1. Forholdet mellem varemærkehaveren og annoncøren 370

6.6.4.2. Sammenfatning 375

6.6.4.3. Forholdet mellem varemærkehaveren og udbyderen
af søge- og annonceringstjenesten (Google) 376

6.6.5. Internetauktioner 376

6.6.6. Medvirkensansvar (e-handelsdirektivets artikel 14) 379

6.6.7. Linking 382

7. Domænenavne 385

7.1. Administrationen af domænenavne 386

7.1.1. ICANN 386

7.1.2. DIFO 387

7.2. Domæneloven 387

7.2.1. Regler rettet mod administrator 388

7.2.2. Regler rettet mod borgere 389

7.3. Klagesystem og tvistløsning 389

7.4. ccTop-Level Domænet .eu 391

7.5. Regelgrundlaget 392

7.5.1. God domænenavnsskik (§ 12, stk. 1) 392

7.5.2. .eu 393

7.5.3. Forbud mod registrering med henblik på
videresalg eller udlejning (warehousing) 395

7.6. Registrering af domænenavne 396

7.6.1. Brugspligt 397

7.6.2. Suspension, blokering, sletning af
domænenavne i særlige tilfælde 399

7.7. Domænenavnskonflikter 400

7.7.1. Interesseafvejning 401

7.7.2. Generiske betegnelser 406

7.7.3. Navnepirateri (cybersquatting og typosquatting) 408

7.7.4. Domænenavne og krænkelse af rettigheder
til forretningskendetegn 411

7.7.4.1. Forvekslelige domænenavne 414

7.7.4.2. Giver domænelovens § 12, stk. 1,
kendetegnsretlig beskyttelse? 415

7.7.5. Personnavne, kunstnernavne 417

7.7.6. Hadesider m.v. 423

7.7.7. Fansider m.v. 426

8. Ophavsret 429

8.1. Ophavsret og internettet 429

8.2. Beskyttede værker og andre rettigheder 431

8.2.1. Hvad er ophavsretligt beskyttet? 431

8.2.2. Værkskravene, særligt kravet om originalitet 432

8.2.3. Hvordan stiftes en ophavsret og hvor længe varer den? 434

8.2.4. Særligt om titler 435

8.2.5. Andre rettigheder 436

8.2.5.1. Udøvende kunstnere 436

8.2.5.2. Lydoptagelser og billedoptagelser 437

8.2.5.3. Fotografiske billeder 437

8.2.5.4. Kataloger, databaser m.v. 438

8.2.6. Hvad indebærer det, at man har en ophavsret? 440

8.2.6.1. De økonomiske rettigheder 440

8.2.6.2. Nærmere om ophavsrettens »bredde« 441

8.2.6.3. De ideelle rettigheder 443

8.2.7. Indskrænkninger i ophavsretten 445

8.2.7.1. Tretrinstesten 445

8.2.7.2. Almindelige bestemmelser 446

8.2.7.3. Midlertidig eksemplarfremstilling 447

8.2.7.4. Eksemplarfremstilling til privat brug 448

8.2.7.5. Citatretten 450

8.2.7.6. Spredningsrettens konsumption 452

8.3. Tekniske foranstaltninger m.v. 453

8.4. Musik på internettet og kollektiv forvaltning 456

8.5. Overdragelse af ophavsrettigheder 458

8.5.1. Ophavsretlige aftaler 458

8.5.2. Ophavsret i ansættelsesforhold 461

8.5.3. Creative Commons 463

8.6. Ophavsrettens og internettets internationale aspekter 465

8.7. Markedsføringsretten som supplement til ophavsretten 466

8.8. Fildeling 468

8.8.1. Hvad er fildeling? 468

8.8.2. Aktører – og muligvis ansvarlige for den ulovlige fildeling 469

8.8.2.1. Fildelingstjenestens brugere 469

8.8.2.2. Systemudvikleren 469

8.8.2.3. Mellemmænd/netværksoperatører 470

8.8.3. Nærmere om systemudviklerens ansvar 470

8.8.4. Nærmere om mellemmænds/netværks
operatørers rolle og ansvar 473

8.9. Linking 476

8.9.1. Begreber og definitioner 476

8.9.2. Linking – hvad gælder? 477

8.10. Håndhævelse og sanktionering 480

8.10.1. Bevissikring 481

8.10.2. Fogedforbud/foreløbige forbud 482

8.10.3. Straf 482

8.10.4. Vederlag, erstatning og godtgørelse 484

8.10.5. Suspension (toldsuspensionsforordningen) 486

8.11. Ophavsret og internettet – hvor står vi? 487

9. Behandling af personoplysninger 489

9.1. Hvad er persondataret? 490

9.1.1. Formålet med persondataretten 491

9.1.2. Anvendelsesområdet for persondataretten 493

9.1.3. Oversigt over kapitlet 494

9.2. Centrale definitioner 496

9.2.1. Personoplysninger 496

9.2.1.1. Følsomme oplysninger 497

9.2.1.2. Almindelige personoplysninger 498

9.2.2. Behandling 498

9.2.2.1. Dataansvarlige og databehandlere 500

9.3. Grundlæggende behandlingsbetingelser 501

9.3.1. God databehandlingsskik 502

9.3.2. Specifikation af behandlingsformålet (»finalité-princippet«) 503

9.3.3. Relevans og proportionalitet 506

9.3.4. Ajourføring 507

9.3.5. Tidsbegrænsning 508

9.4. Det retlige grundlag for behandling 509

9.4.1. Samtykke, herunder tilbagekaldelse 509

9.4.2. Almindelige oplysninger 511

9.4.3. Følsomme oplysninger 517

9.4.4. Semi-følsomme oplysninger 519

9.4.5. Personnummer 520

9.5. Den registreredes rettigheder 524

9.5.1. Den dataansvarliges oplysningspligt 524

9.5.1.1. Umulig eller uforholdsmæssig underretning 527

9.5.1.2. Undladelse af underretning eller afslag på indsigt 529

9.5.2. Indsigtsret 530

9.5.3. Registreredes øvrige rettigheder 533

9.5.3.1. Den generelle ret til indsigelse 533

9.5.3.2. Specifikke indsigelsesrettigheder 533

9.5.3.3. Berigtigelse, sletning eller blokering 535

9.6. Sikkerhed 536

9.7. Geografiens betydning 541

9.7.1. Overførselsmuligheder 545

9.7.2. Til lande inden for EU 545

9.7.3. Til lande uden for EU 546

9.7.3.1. Tredjelande med tilstrækkeligt beskyttelsesniveau 548

9.7.3.2. Tredjelande uden tilstrækkeligt beskyttelsesniveau 548

9.7.4. Kommissionens standardkontraktbestemmelser 548

9.7.5. Overførsel indenfor den samme koncern 549

9.7.6. Overførsel til virksomheder i USA (»Safe Harbor«) 551

9.8. Specialområder 551

9.8.1. Tv-overvågning 551

9.8.2. Sociale netværkstjenester 559

9.8.3. Cloud computing 561

9.9. Logning 566

9.10. Beskyttelse af personoplysninger og ytringsfrihed 570

9.11. Fremtidens persondataret 573

10. Ansvar og ytringsfrihed 577

10.1. Indledning 577

10.2. De almindelige erstatningsregler 580

10.2.1. Ansvarsgrundlag 580

10.2.1.1. Culpa 580

10.2.1.2. Skærpet og objektivt ansvar 585

10.2.1.3. Arbejdsgiveransvar 588

10.2.2. Øvrige betingelser for erstatningsansvar 589

10.2.3. Produktansvar 593

10.3. Freds- og ærekrænkelser 597

10.3.1. Fredskrænkelser 597

10.3.2. Ærekrænkelser 602

10.4. Retten til eget navn og billede 606

10.5. Formidleransvaret 610

10.5.1. Indledning 610

10.5.2. Medvirkensansvaret 611

10.5.2.1. Det strafferetlige medvirkensansvar 611

10.5.2.2. Det erstatningsretlige medvirkensansvar 613

10.5.3. E-handelslovens formidleransvarsregler 614

10.5.3.1. Indledning 614

10.5.3.2. Ren videreformidling 615

10.5.3.3. Caching 617

10.5.3.4. Oplagring (»hosting«) 619

10.5.3.5. Foreløbige retsmidler 623

10.5.3.6. Retspraksis 626

10.5.3.7. Overvågning 636

10.6. Medieansvarsloven 639

10.6.1. Indledning 639

10.6.2. Anvendelsesområde 641

10.6.2.1. De omfattede massemedier 641

10.6.2.2. Materielle pressedelikter 647

10.6.3. Ansvarssystemet 648

10.6.3.1. Strafansvaret 648

10.6.3.2. Erstatningsansvaret 652

10.6.3.3. Generelle regler 653

10.6.4. De presseetiske regler 654

10.6.4.1. God presseskik 654

10.6.4.2. Genmæle 656

10.7. Ytringsfrihed 657

10.7.1. Indledning 657

10.7.2. Grundlovens § 77 659

10.7.2.1. Formel ytringsfrihed 660

10.7.2.2. Materiel ytringsfrihed 663

10.7.3. Den Europæiske Menneskerettighedskonvention 666

10.7.4. Bekæmpelse af ulovligt og skadeligt
indhold på internettet 671

11. Internet-kriminalitet 675

11.1. Indledning 675

11.1.1. Strafferetten og internettet 675

11.2. Strafferettens almindelige del 677

11.2.1. Kravet om lovhjemmel 677

11.2.2. Gerningsindhold og tilregnelse 677

11.2.3. Forsøg og medvirken 680

11.2.4. Grænseoverskridende kriminalitet 681

11.2.5. Inddeling af internetkriminalitet 688

11.3. Angreb på andres systemer 689

11.3.1. Malware 690

11.3.2. Denial-of-Service (DoS) 696

11.3.3. Det strafferetlige værn 698

11.4. Adgang til andres systemer, programmer og oplysninger 700

11.4.1. Hacking 704

11.4.1.1. Uberettiget adgang til informationssystem 705

11.4.2. Pin-koder m.v. (»adgangsmidler«) 710

11.4.2.1. Kommercielle informationssystemer 711

11.4.2.2. Ikke-kommercielle informationssystemer 716

11.5. Anvendelse af oplysninger m.v. 719

11.5.1. Identitetstyveri 720

11.5.2. Nigeriabreve m.v. 722

12. Internationale spørgsmål 723

12.1. Folkeretlige jurisidiktionsprincipper 724

12.2. »Rettet mod et marked« 726

12.3. Retshåndhævelse over grænser 733

12.3.1. Offentlig retshåndhævelse 735

12.3.1.1. Gensidig anerkendelse af bøder i EU 738

12.3.1.2. Forbrugerbeskyttelsessamarbejde 739

12.3.2. Privat retshåndhævelse 741

12.3.2.1. International proces- og privatret 741

12.3.2.2. Erstatning uden for kontrakt 745

12.3.2.3. Kontraktforpligtelser 750

12.3.2.4. Tvangsfuldbyrdelse 757

12.3.3. Forbud og blokering 758

12.3.3.1. Forbudsdirektivet 758

12.3.3.2. Blokering/medvirken 759

12.3.4. Alternativ konfliktløsning 759

12.4. Det indre marked 762

12.4.1. Informationskrav 763

12.4.2. Restriktioner 764

12.4.2.1. Varer eller tjenesteydelser 765

12.4.2.2. Særlige salgsformer 766

12.4.2.3. Lovlige restriktioner 767

12.4.3. Oprindelseslandsprincipper 772

12.4.3.1. Det koordinerede område 773

12.4.3.2. Forholdet til lovvalgsreglerne 776

12.5. Erhvervsdrivendes risikohåndtering 778

12.5.1. Aftaler om lov- og forumvalg 780

13. Egne noter 783

14. Registre 785

14.1. Litteraturliste 785

14.1.1. Bøger 785

14.1.2. Artikler m.v. 789

14.2. Retspraksis 795

14.2.1. EU domme 795

14.2.2. Danske domme (UfR) 796

14.3. Stikordsregister 803