sponsor banner 1
sponsor banner 2

Litteraturliste

Bøger

Agne Lindberg & Daniel Westman: Praktisk IT-rätt, 3. uppl., Norstedts Juridik 2001.

Alf Ross (ved Ole Espersen): Dansk Statsforfatningsret, 3. udgave, Nyt Juridisk Forlag 1980.

Antonio Cassese: International Law, Second Edition, Oxford University Press 2005.

Benedikte Holberg, Lene Pagter Kristensen, Peter Møgelvang-Hansen, Tina Morell Nielsen & Henrik Øe: Forbrugeraftaleloven med kommentarer, Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2006.

Bent Ole Gram Mortensen & Michael Steinicke: Dansk Markedsret, 3. udgave, Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2011.

Bernhard Gomard & Torsten Iversen: Obligationsret, 2. Del, Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2011

Bernhard Gomard, Hans Viggo Godsk Pedersen & Anders Ørgaard: Almindelig kontraktsret, 4. udgave, Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2012.

Bernhard Gomard, Jens Møller, Oliver Talevski & Peter Thønnings: Kommenteret retsplejelov. Bruxelles I-forordning, 8. udgave, Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2008.

Bernhard Gomard: Moderne erstatningsret, Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2002.

Bernhard Gomard: Obligationsret, 1. del, 4. udgave, Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2006.

Bjørn Ryberg, Martin Kyst, Martin Sick Nielsen, Peter Schønning & Knud Wallberg: Grundlæggende Immaterialret, Gjellerup 2009.

Bo von Eyben & Helle Isager: Lærebog i erstatningsret, 7. udgave, Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2011.

Børge Dahl & Peter Møgelvang-Hansen: Garantier – forbrugerbeskyttelse og forbrugerproblemer i de nordiske lande, Jurist- og Økonomforbundets Forlag 1985.

Camilla Hørby Jensen (red.), Nis Jul Clausen, Nina Dietz Legind & Hans Viggo Godsk Pedersen: Bankjura. Udvalgte emner, Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2010.

Camilla Hørby Jensen: Retlige rammer for et indre detailbetalingsmarked, Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2010.

Caroline Heide-Jørgensen: Lærebog i Konkurrence- og markedsføringsret, Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2008.

Caroline Heide-Jørgensen: Reklameret – Konkurrenceret og kommerciel ytringsfrihed, Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2008.

Catherine Barnard: The Substantive Law of the EU: The Four Freedoms, third edition, Oxford university Press 2010.

Charlotte Bagger Tranberg: Nødvendig behandling af personoplysninger, Thomson 2007.

Christian Kragelund, Martin Dahl Pedersen & Thomas Munk Rasmussen: Domænenavne – en juridisk håndbog, 2. udgave, Thomson Reuters 2009.

Christina Hultmark: Elektronisk handel och avtalsrätt, Norstedts juridik 1998.

Clement Salung Petersen: Immaterialrettigheder og foreløbige forbud, Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2008.

Dan Jerker B. Svantesson: Private International Law and the Internet, second edition, Wolters Kluwer, 2012.

Eivind Einersen: Elektronisk aftale- og bevisret, Jurist- og Økonomforbundets Forlag 1992.

Erling Borcher & Frank Bøggild: Markedsføringsloven, 2. udgave, Thomson 2006.

Erling Borcher: Produktefterligninger, 2. udgave, Thomson 2003.

Eva Aaen: Erstatning for ophavsretlige krænkelser, Thomson 2005.

Geraint Howells, Hans-W Micklitz & Thomas Wilhelmsson: European Fair Trading Law – The Unfair Commercial Practices Directive, Ashgate Publishing 2006.

Giuseppe Mazziotti: EU Digital Copyright Law and the End-User, Springer 2008.

Hans Helge Beck Thomsen: Kreditaftaleret, 5. udgave, Thomson Reuters 2009.

Henrik Spang-Hanssen: Cyberspace & International Law on Jurisdiction, DJØF Publishing 2004.

Henrik Spang-Hanssen: Public International Computer Network Law Issues, DJØF Publishing 2006.

Henrik Udsen: De informationsretlige grundsætninger – Studier i informationsretten, Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2009.

Henrik Udsen: Den digitale signatur – ansvarsspørgsmål, Thomson 2002.

Henrik Zahle: Dansk forfatningsret 3 – Menneskerettigheder, Christian Ejlers’ Forlag 2003.

Henry Ussing: Aftaler, 3. udgave, GadJura 1950.

Henry Ussing: Køb, 4. udg. ved Anders Vinding Kruse, Jurist- og Økonomforbundets Forlag 1967.

Ian Brownlie: Principles of Public International Law, Seventh Edition, Oxford University Press 2009.

Ingeborg Gade, Rikke Freil Laulund, Katrine Schjønning, & Lykke Sørensen: Det politimæssige og strafferetlige samarbejde i Den Europæiske Union, Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2005.

Jack Goldsmith & Tim Wu: Who Controls the Internet?: Illusions of a Borderless World, Oxford University Press 2006.

Jacob Nørager-Nielsen, Søren Theilgaard, Michael Bjerg Hansen, Martin Hørmann Pallesen: Købeloven med kommentarer, 3. udgave, Thomson 2008.

Jacob Plesner Mathiasen, Niels Bo Jørgensen & Johan Schlüter: E-handelsloven med kommentarer, Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2004.

Jakob Thors & Emil de Waal: Kreditering af musikværker på radio og tv – Ophavsretslovens § 3, stk. 1, 2011.

Jan Trzaskowski: Legal Risk Management in Electronic Commerce – Managing the Risk of Cross-Border Law Enforcement, Ex Tuto Publishing 2005.

Jens Elo Rytter: Den Europæiske Menneskerettighedskonvention – og dansk ret, Thomson 2006.

Jens Schovsbo & Morten Rosenmeier: Immaterialret, Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2011.

Jens schovsbo: Immaterialretsaftaler. Fra kontrakt til status i kontraktsretten, Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2001.

Jon Fridrik Kjølbro: Den Europæiske Menneskerettighedskonvention – for praktikere. 3. udgave, Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2010.

Joseph Lookofsky & Ketilbjørn Hertz: International privatret på formuerettens område, 4. udgave, Jurist- og økonomforbundets forlag 2008.

Joseph Lookofsky & Ketilbjørn Hertz: Transnational Litigation and Commercial Arbitration, third edition, DJØF Publishing 2011.

Joseph Lookofsky & Vibe Ulfbeck: Køb – dansk indenlandsk køberet, Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2008.

Joseph Lookofsky: Understanding the CISG, third edition, Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2008.

Jørgen Blomqvist & Peter Schønning: International ophavsret, Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2011.

Jørgen Blomqvist: Overdragelse af ophavsrettigheder, Jurist- og Økonomforbundets Forlag 1987.

Kasper Heine, Martin von Haller Grønbæk & Jan Trzaskowski: Internetjura, 2. udgave, Thomson 2002.

Ketilbjørn Hertz: Bruxelles I-forordningen med kommentarer, Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2007.

Kim Frost: Informationsydelsen, Thomson 2002.

Knud Waaben: Strafferettens specielle del, 5. udgave, Thomson 1999.

Knud Aage Frøbert & Jørgen Paulsen: Medieansvarsloven med kommentarer, Jurist- og Økonomforbundets Forlag 1997.

Knud Aage Frøbert: Massemediernes frihed og ansvar, Greens Jura 2000.

Kristian Korfits Nielsen & Henrik Waaben: Lov om behandling af personoplysninger med kommentarer, 2. udgave, Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2008.

Lars Bo Langsted: Rådgivning I – det professionelle erstatningsansvar, Thomson 2004.

Lars Hedegaard Kristensen, Anne-Dorte Bruun Nielsen & Torsten Iversen: Lærebog i dansk og international køberet, 4. udgave, Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2011.

Lars Stoltze: Internet ret, Nyt Juridisk Forlag 2001.

Lawrence Lessig: Code 2.0, Basic Books 2006.

Lennart Lynge Andersen & Palle Bo Madsen: Aftaler og mellemmænd, 6. udgave, Karnov Group 2012.

Lennart Lynge Andersen: Aftaleloven, 5. udgave, Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2008.

Lennart Lynge Andersen: Kreditaftaleloven 2010 med kommentarer, Karnov Group 2011.

Louise Vadheim Mortensen: Ytringsfrihedens usikre grænser, Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2003.

Mads Bryde Andersen & Joseph Lookofsky: Lærebog i obligationsret I, 3. udgave, Thomson Reuters 2010.

Mads Bryde Andersen: Grundlæggende aftaleret, 3. udgave, Gjellerup 2008.

Mads Bryde Andersen: IT-retten, 2. udgave, Gjellerup 2005.

Martin Senftleben: Copyright, Limitations and the Three-Step Test. An Analysis of the Three-Step Test in International and EC Copyright Law, Kluwer Law International 2004.

Melanie Dulong de Rosnay & Juan Carlos De Martin (eds.): The Digital Public Domain: Foundations for an Open Culture, Cambridge 2012.

Michael Hansen Jensen, Jørgen Albæk Jensen & Hanne Marie Motzfeld: Grundlæggende forvaltningsret, 5. udgave, Professionshøjskolen Metropol, 2009.

Morten Rosenmeier: Værkslæren i ophavsretten, Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2001.

Niels M. Andersen, Arly Carlquist & Anders Rubinstein: Retshåndhævelse af Immaterialrettigheder, Jurist- og Økonomforbundets forlag 2006.

Nis Jul Clausen, Hans Henrik Edlund & Anders Ørgaard: Købsretten, 5. reviderede udgave, Karnov Group 2011.

Ole Lando, Elisabeth Thuesen, Christina D. Tvarnø & Kim Østergaard: Udenrigshandelens kontrakter, 5. udgave, Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2006.

Ole Spiermann: Moderne Folkeret, Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2006.

Palle Bo Madsen: Markedsret Del 2 (markedsføringsret og konkurrenceværn), 5. udgave, Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2007.

Paul Krüger Andersen & Nis Jul Clausen I Børsretten II, Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2011.

Peter Arnt Nielsen: International Handelsret, Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2006.

Peter Blume: Behandling af persondata – en kritisk kommentar, Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2003.

Peter Blume: Databeskyttelsesret, 3. udgave, Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2008.

Peter Blume: Juridisk metodelære 5. udgave, Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2009.

Peter Blume: Personoplysningsloven, Greens Jura 2001.

Peter Blume: Personoplysningsloven, Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2003.

Peter Blume: Retlig regulering af internationale persondataoverførsler, Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2006.

Peter Blume: Retssystemet og juridisk metode, Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2011.

Peter Blume: TV-overvågning, Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2008.

Peter Germer: Statsforfatningsret, 4. udgave, Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2007.

Peter Germer: Ytringsfrihedens væsen, Juristforbundets Forlag 1973.

Peter Mortensen: Digital tinglysning – rettigheder over fast ejendom, 4. udgave, Karnov Group 2007.

Peter Mortensen: Indledning til tingsretten, Thomson 2002.

Peter Møgelvang-Hansen, Michael Kistrup & Lars Lindencrone Petersen: Fogedsager, Thomson 2009.

Peter Møgelvang-Hansen, Thomas Riis & Jan Trzaskowski: Markedsføringsretten, 2. udgave, Ex Tuto Publishing 2011.

Peter Møgelvang-Hansen, Thomas Riis, Jan Trzaskowski & Marie Pade Andersen: ICC’s kodeks for reklame og markedskommunikation 2011 (dansk oversættelse), Ex Tuto Publishing 2011.

Peter Schønning, Merethe Eckhardt & Marlene Ehlers (red.): Personlighedsret, Thomson 2007.

Peter Schønning: Ophavsretsloven med kommentarer, Thomson 2011.

Poul Runge Nielsen & Karsten Engsig Sørensen: EU-Retten, 5. udgave, Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2010.

Ruth Nielsen & Christina D. Tvarnø: Retskilder og retsteorier, 3. udgave, Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2011.

Sonny Kristoffersen: Forbrugeraftaleloven, 2. udgave, Karnov Group 2009.

Sonny Kristoffersen: Forbrugerretten – Markedsføringsretten i en civil- og offentligretlig kontekst, 3. udgave, Karnov Group 2010.

Sonny Kristoffersen: Forbrugerretten II, 3. udgave, Karnov Group 2012.

Sten Schaumburg-Müller: Presseret, Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2003.

Susanne Karstoft: Elektronisk aftaleret, Gjellerup 2004.

Susanne Karstoft: Elektronisk dokumentudveksling – retlige aspekter, Jurist- og Økonomforbundets Forlag 1994.

Susanne Karstoft: Lov om betalingstjenester og elektroniske penge, Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2012.

Susanne Karstoft: Lov om visse betalingsmidler, Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2001.

Søren Sandfeld Jakobsen & Ruth Nielsen: E-Handelsret 3. udgave, Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2011.

Søren Sandfeld Jakobsen & Sten Schaumburg-Müller: Media Law in Denmark, Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2011.

Søren Sandfeld Jakobsen: Lærebog i elektronisk medieret, Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2006.

Søren Theilgaard & Axel Laudrup: Incoterms 2000, ICC Denmark 2003.

Thomas Munk Rasmussen & Peter Fogh Knudsen: E-handel – praktisk jura for erhvervsdrivende, 2. udgave, Karnov Group 2011.

Thomas Riis: Enerettigheder og vederlagsrettigheder, Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2005.

Torsten Iversen: Erstatningsberegning i kontraktsforhold, Thomson 2000.

Ulla Neergaard & Ruth Nielsen: EU-ret, 6. udgave, Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2010.

Vagn Greve & Lars Bo Langsted: Hovedlinjer i erhvervsstrafferetten, 7. udgave, Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2011.

Vagn Greve, Asbjørn Jensen, Poul Dahl Jensen & Gorm Toftegaard Nielsen: Kommenteret straffelov – speciel del, 9. udgave, Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2008.

2.1.2. Artikler m.v.

Ana M. López-Rodríguez: Alternativ konfliktløsning ved grænseoverskridende tvister – jagten på at sikre en bedre klageadgang for forbrugere, UfR 2005B.124.

Anneka Bain: Is it an Infringement of Trade Mark Law for the Operator of an Online Marketplace (such as eBay) to Allow Counterfeit Goods to be Sold? As a Matter of Policy, Should it Be?, 33(3) E.I.P.R., (2011) 162.

Annette Andersen & Michael B. Elmer: Varemærkeret online, UfR 2001B.409.

Ansgar Ohly: Keyword Advertising or Why the ECJ’s Functional Approach to Trade Mark Infringement Does Not Function, 41 IIC 879 (2010), s. 880.

Birgit Thrusholm & Bent Bagge: Grænseoverskridende forbrugerbeskyttelse, Lov & Ret nr. 1/2001, s. 25.

Birgitte Kofod Olsen: Forvanskning af handelsdata, der transmitteres via telex, telefax eller som EDI-meddelelser, UfR 1992B.402.

Charles Gielen & Anne Marie Verschuur: Adidas v. Marca II: Undue Limitations of Trade Mark Owner’s Rights by European Court of Justice, 2008, 30 E.I.P.R. 254.

Charlotte Bagger Tranberg: Direktivstridige semi-følsomme oplysninger i Juristen 2012.35.

Charlotte Bagger Tranberg: Forening af grundlæggende rettigheder i Carsten Heinrichsen m.fl. (red.): Festskrift til Peter Blume, Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2010.

Charlotte Bagger Tranberg: Intensitet og proportionalitet i Fast ejendomsret, festskrift til Orla Friis Jensen, Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2007, s. 127.

Charlotte Bagger Tranberg: Logning og retssikkerhed i Carsten Munk-Hansen og Trine Schultz (red.): Retssikkerhed i konkurrence med andre hensyn, Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2012, s. 33 ff.

Christian Wiese Svanberg: Samtykke og datasikkerhed, UfR 2006B.43.

Christina Hultmark Ramberg: The E-Commerce Directive and Formation of Contract in a Comparative Perspective, i Jens Fejø m.fl. (red.): Legal Aspects of Electronic Commerce, Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2001, s. 31 ff.

Christophe Geiger: »Constitutionalising« Intellectual Property Law? – The Influence of Fundamental Rights on Intellectual Property in the European Union, IIC 2006, side 371-406.

Christophe Geiger: Exploring the flexibilities of the TRIPS Agreement’s provisions on limitations and exceptions i Annette Kur and Vytautas Mizaras (ed): The Structure of Intellectual Property Law – Can One Size Fit All?, pp. 287-307, Edward Elgar Publishing 2011.

Christophe Geiger: Legal or Illegal: That is the Question! Private Copying and Downloading on the Internet, IIC 2008, side 597-603.

Clement Salung Petersen, Jens Schovsbo og Thomas Riis: Fiktioner: Sø- og Handelsrettens dom af 8. november 2011 om køb af kopivarer til privat brug, UfR 2012B.15.

Clement Salung Petersen: Netværksoperatørernes rolle i bekæmpelsen af ophavsretskrænkelser på internettet, NIR 2009.21.

Dan Jerker B. Svantesson: Geo-Location Technologies and Other Means of Placing Borders on the »Borderless« Internet, The John Marshall Journal of Computer & Information Law, Fall 2004, s. 101.

Dan Jerker B. Svantesson: The Characteristics Making Internet Communication Challenge Traditional Models of Regulation – What Every International Jurist Should Know About the Internet, International Journal of Law and Technology, Vol 13, No. 1, 2005.

Daniel Biene: Celebrity Culture, Individuality, and Right of Publicity as a European Legal Issue, International Review of Intellectual Property and Competition Law, Vol. 36, No. 5, 2005, s. 505.

Dieter Elixmann, J. Scott Marcus & Christian Wernick: The Regulation of Voice over IP (VoIP) in Europe, WIK-Consult (study for the European Commission), Bad Honnef, March 19, 2008.

Emil Jurcenoks & Kasper Frahm: Den kendetegnsretlige regulering af annoncørers brug af søgeordsreklamer, UfR 2010B.279.

Erik Røsæg: IT: Avtaleslutning og behovet for lovreform, Festskrift til Gunnar Karnell, Stockholm 1999, side 657 ff.

Estelle Derclaye: Intellectual Property Rights on Information and Market Power – Comparing European and American Protection of Databases, Intellectual Review of Intellectual Property and Competition Law. Vol. 38, 3/2007 s. 275-298.

Estelle Derclaye: The Court of Justice interprets the database sui generis right for the first time, European Law Review 2005 s. 420-428.

F. Gregory Lastowka & Dan Hunter, The Laws of VirtualWorlds, California Law Review, januar 2004.

Frants Thygesen: UfR 1981 s. 955, Højesterets dom af 14. oktober 1981, UfR 1982B.7.

Frederick W. Mostert & Martin B. Schwimmer: Notice and Takedown for Trademarks, 101 Trademark Reporter 249, 2011.

Graeme B. Dinwoodie & Mark D. Janis: Confusion Over Use: Contextualism in Trademark Law, 92 Iowa Law Review 1597-1667, 2007.

Henrik Udsen: Kommerciel anvendelse af personbilleder, UfR 1997B.261.

Jakob Plesner Mathiasen & Mikkel Gudsøe: God domænenavnsskik, NIR 2006.148.

Jakob Plesner Mathiasen: Fildeling, NIR 2007.46.

Jan Trzaskowski: Brug af webcam på offentlig tilgængelige steder, Juridisk Institut’s Julebog 2002, Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2002, s. 383 ff.

Jan Trzaskowski: Direktivet om elektronisk handel, UfR 2000B.643.

Jan Trzaskowski: E-Commerce Trustmarks in Europe – an overview and comparison of Trustmarks in the European Union, Iceland and Norway, European Consumer Centre Denmark 2006.

Jan Trzaskowski: Forbrugeraftaler og reklamering på Internettet, UfR 1998B.285.

Jan Trzaskowski: Legal Risk Management in a Global, Electronic Marketplace, Scandinavian Studies in Law, Volume 49, s. 319.

Jan Trzaskowski: Legal risk management ved international e-handel, Revision & Regnskabsvæsen, nr. 2, februar 2006, s. 30.

Jan Trzaskowski: Markedsføring i computerspil, UfR 2006B.343.

Jan Trzaskowski: Om den unionsretlige markedsføringsret, UfR 2010B.145.

Jan Trzaskowski: Pris- og kreditoplysninger, UfR 2007B.268.

Jan Trzaskowski: Towards a Common European Marketing Law, EU Institute Working Paper, Law 2010/21, 2011.

Jan Trzaskowski: Uanmodet kommunikation i sociale medier, UfR 2012B (under udgivelse).

Jan Trzaskowski: Urimelig handelspraksis – europæisering af dansk markedsføringsret, UfR 2008B.275.

Jan Trzaskowski: User-Generated Marketing – Legal Implications when Word-of-Mouth Goes Viral, International Journal of Law and Information Technology, Volume 19, Issue 4, 2011.

Jens Schovsbo & Henrik Udsen: Ophavsrettens missing link?, NIR 2006.47.

Jens Schovsbo: Domænenavne og brug af andens varemærke, Juristen 2007.199.

Jens Schovsbo: Fra Dansk Domspraksis, NIR 2003.67.

Jens Schovsbo: Kommentar til Højesterets dom af 8. oktober2002 (Tintin), NIR 2003.289.

Jens Schovsbo: Markedsføring af parallelimporterede mærkevarer – en kommentar i anledning af EF-domstolens afgørelse af Dior-sagen, UfR 1998B.16.

Johan Axhamn: Sui generis-skydd för databaser, MercurIUS 2006, Estelle Derclaye: The Court of Justice interprets the database sui generis right for the first time, European Law Review 2005 s. 420-428.

Johan Schlüter & Jakob Plesner Mathiasen: Medvirken til ophavsretskrænkelser på Internettet i Mads Bryde Andersen, Caroline Heide-Jørgensen & Jens Schovsbo: Festskrift til Mogens Koktvedgaard, Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2003, s. 517.

John Larsen: Berigelsesforsæt eller mangel på samme- belyst gennem en dom om mandatsvig, UfR 1996B.180.

Joseph Lookofsky & Peter Møgelvang-Hansen: En ny dansk indenlandsk købelov: KBL III?, UfR 1999B.240.

Kim Bruun Clausen & Tue Frandsen: Udvalgte varemærke- og markedsføringsretlige problemstillinger på Internettet, Justitia 2002, nr. 1.

Kim Frost: Erhvervsmæssig brug af internetdomæner, Juridisk Instituts Julebog, Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2005, s. 145.

Kim Frost: Kopispærringer i digitale værker, UfR 2004B.142.

Kim Frost: Tilbud og opfordringer i elektronisk handel, UfR 2003B.359.

Kim Østergaard: Elektronisk handel og international proces- og privatret, Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2003.

Knud Wallberg & Lone Prehn: Domænenavnskonflikter i Danmark en oversigt, NIR 2003.112.

Knud Wallberg: Domænenavne i Højesteret. Kommentar til UfR 2005.3262H (Digital Marketing Support) og UfR 2007.1857H (UPS), NIR 2007.497.

Knud Wallberg: Løsning af domænenavnskonflikter under de åbne internationale topdomæner, UfR 2001B.47.

Lena Sisula-Tukolas i Festskrift til Kurt Grönfors, Klotband 1991, s. 403 ff.

Lennart Lynge Andersen & Jørgen Nørgaard: En kort bemærkning om aftalelovens § 32, stk. 2, UfR 1993B.335.

Louise Jessen Høyer & Jakob Plesner Mathiasen: Bevissikringsinstituttet i praksis, NIR 2005.193.

Mads Bryde Andersen & Henrik Udsen: Krav om kryptering af e-mails med fortroligt indhold?, UfR 2005B.378.

Mads Bryde Andersen & Henrik Udsen: Kryptering af e-mails og persondatalovens § 41, stk. 3 – en replik, UfR 2006B.110.

Mads Bryde Andersen: Ansvar for ulovlig informationsspredning på internet, Forhandlingerne ved det 35. nordiske juristmøde 1999, s. 203.

Mark L. Davison & P. Bernt Hugenholtz: Football fixtures, Horseraces and Spin-offs: The ECJ Domesticates the Database Right, European Intellectual Property Review 2005, Vol. 27, Issue no. 3, s. 113-118.

Martin Dahl Pedersen & Daniel Herman Røjtburg: Domæneloven – Virker den?, Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2009.88.

Martin Gräs Lind, Hanne Marie Motzfeldt & Charlotte Bagger Tranberg: Tv-overvågning anno 2008, Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2008.64.

Martin Kyst: Direktivet om ophavsret i informationssamfundet, UfR 2001B.305.

Meloria Meschi, Toby Irving & Mark Gillespie: Study on intra-community cross-border parcel delivery (FTI Consulting), december 2011.

Mette Ohm Rørdam: Salg og markedsføring af brugskunst i EU, UfR 2012B.97.

Michael Bogdan: Defamation on the Internet, Forum Delicti and the E-Commerce Directive: Some Comments on the ECJ Judgement in the eDate Case, Yearbook of Private International Law, Volume 13, 2011, s. 483.

Michael Bogdan: Electronic Commerce: Problems of Jurisdiction and Applicable Law, i Jens Fejø, Ruth Nielsen og Thomas Riis (editors): Legal Aspects of Electronic Commerce, DJØF Publishing 2001.

Mogens Koktvedgaard: Bidrag til elektronrettens almindelige del, Juristen 1968.157.

Mogens Koktvedgaard: Jan Hellner: Metodproblem i rättsvetenskaben, UfR 2001B.374.

Mogens Munch: Trykkefrihed og forbud, UfR 1982B.61.

Morten Rosenmeier: Brugskunstbeskyttelsen mod »nærgående efterligninger«. Nogle terminologiske overvejelser, NIR 2005.503.

Morten Rosenmeier: Kommentar til Sø- og Handelsrettens dom af 24.02.2006 (Ofir-dommen) I. Er de nordiske katalogregler i strid med databasedirektivet?, NIR 2007.405.

Ole Lando & Peter Arnt Nielsen: Rom I-forordningen, UfR 2008B.234.

Ole-Andreas Rognstad: Kommentar til Sø- og Handelsrettens dom av 24.02.2006 (Ofir-dommen) II. Faller boligdatabaser utenfor databasevernet, og kan vernet suppleres av markedsføringsloven? NIR 2007.411.

Ole-Andreas Rognstad: Opphavsrettslig ansvar for linker på Internett. Noen betraktninger i lys av norsk Høyesteretts dom i Napster.no-saken, NIR 2005.344.

Paul de Hert, Gloria González Fuster & Bert-Jaap Koops: Fighting Cybercrime in the two Europes. The added value of the EU Framework Decision and the Council of Europe Convention, International Review on Penal Law, Vol. 77, s. 503 ff.

Paul Nihoul & Peter Rodford: EU Electronic Communications Law, 2. udgave, Oxford University Press 2011.

Peter Blume & Janne Rothmar Herrmann: Se mig på nettet – om privatlivets ufred på sociale netværk og street view i Juristen 2010.97.

Peter Blume: den digitale gabestok, UfR 2006B.251.

Peter Blume: Eksport af persondata i UfR 2005B.145.

Peter Blume: Persondatalov og informationsfrihed, Juristen 2012.8.

Peter Blume: Persondataretten i skyen, Juristen 2011.68.

Peter Csonka: The Council of Europe’s Convention on Cybercrime and other European Initiatives, International Review on Penal Law 2006, Vol. 77, s. 473 ff.

Peter Schønning & Maria Fredenslund: Strafudmåling i sager om piratkopiering, UfR 2010B. 231.

Ruth Nielsen: Sondringen mellem privat og offentlig ret ved implementering af direktiver, der krydser den centrale formueret, UfR 2003B.69.

Sonny Kristoffersen: Afgrænsning af det civilretlige forbrugerbegreb, UfR 2011B.258.

Stacey L. Dogan & Mark Lemley: Trademarks and Consumer Search Costs on the Internet, 41 Houston Law Review 777, 2004.

Stavroula Karapapa: Padawan v SGAE: a right to private copy?, European Intellectual Property Review 2011, 33(4), 252-259.

Sten Bønsing: God skik-regler – hvem bestemmer indholdet?, UfR 2004B.1.

Stephan Ott & Maximilian Schubert: It’s the Ad text, stupid: cryptic answers won’t establish legal certainty for online advertisers, 6(1) Journal of Intellectual Property Law & Practice 25, 2011, s. 26.

Steve Peers: Mutual recognition and criminal law in the European Union, Common Market Law Review, 2004, s. 5.

Susanne Karstoft: Anmeldelse af Lennart Johansson: Banker och Internet, Erhvervsjuridisk tidsskrift 2007.246.

Susanne Karstoft: Anmeldelse af Mads Bryde Andersen: IT-retten (2001), Juristen 2002.149.

Susanne Karstoft: Elektronisk betaling i forbrugerforhold – ansvars- og bevisproblemer, TemaNord 1998:590.

Susanne Karstoft: EU-direktivforslaget om elektronisk handel: aftaleindgåelse på Internettet, Juristen 2000.251.

Susanne Karstoft: Forældres hæftelse for umyndiges brug af mobiltelefoner, særligt med henblik på overtakserede sms'er, Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2009.119.

Susanne Karstoft: Kortindehaverens hæftelse ved overladelse af betalingskort, UfR 2004B.50.

Susanne Karstoft: Retlig regulering af »elektroniske loppemarkeder«, UfR 2006B.55.

Sylvia Kierkegaard: Here Comes the Cybernators, Computer Law and Security Report, Vol. 22, 2006, s. 381 ff.

Søren Sandfeld Jakobsen & Clement Salung Petersen: Injunctions against Mere Conduit of Information Protected by Copyright – A Scandinavian Perspective, ICC 2/2011, s. 151 ff.

Søren Sandfeld Jakobsen: Direktivet om audiovisuelle medietjenester, UfR 2008B.68.

Søren Sandfeld Jakobsen: Formidleransvaret i forbindelse med sociale tjenester på internettet, UfR 2009B.291.

Søren Sandfeld Jakobsen: Formidleransvaret på internettet – en kommentar til Højesterets kendelse i Pirate Bay-sagen, Juristen 2010.207.

Søren Sandfeld Jakobsen: Når læseren bliver redaktør – Medieansvar i forbindelse med weblogs, Juristen 2006.204.

Thomas Riis: Fra dansk domspraksis, NIR 2002.415.

Thomas Riis: Lovvalg i ophavsretstvister, Juridisk Instituts Julebog, 2003, s. 157 ff.

Thomas Riis: Lovvalg i ophavsretstvister, Juridisk Instituts Julebog, Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2003, s. 157 ff.

Thomas Riis: Søgeordsbaseret reklamering og EU-Domstolens afgørelse i de forenede sager C-236-238/08 (Google AdWords), NIR 2010.246.

Thomas Riis: Ulovlig transmission af musikværker på Internettet, NIR 2007.89.

Torben Steffensen: Rettigheder til formater til tv-programmer i ophavsretligt og markedsføringsretligt perspektiv, UfR 2000B.196.

Ulf Bernitz: Otillbörliga affärsmetoder. Den nye EG-direktivet och vad det innebär, Festskrift till Marianne Levin, Norstedts Juridik 2008, s. 127 ff.

Ulf Maunsbach: Some reflexions Concerning Jurisdiction in Cases on Cross-border Trademark Infringements Through the Internet, Scandinavian Studies in Law, Volume 47 (IT Law), Stockholm University 2004, s. 493 ff.

Viktor Mayer-Schönberger & John Crowley, Napster’s Second Life?: The Regulatory Challenges of Virtual Worlds, Northwestern University Law Review, Vol. 100, No. 4, 2006.